کارت ورود به جلسه آزمون

ساعت آزمون چه زمانی هست ؟

در کارت آزمون ساعت ذکر شده راس ساعت در محل حضور داشته باشید

رمز فایل ها چی هست ؟

رمز فایل هر شخص کد ملی می باشد